Technische Indicatoren
A-I

TransStock > Technische analyse > Technische Indicatoren
A-I
Accumulation Swing Index
Aroon
Aroon Oscillator
Average Directional Movement Index
Average Directional Movement Rating
Chande Momentum Oscillator
Commodity Channel Index (CCI)
De Mass Index
Detrended Price Oscillator
Directional Movement Index
Disparity Index
Down Average
Dynamic Momentum Index
Forecast Oscillator
Intraday Momentum Index
Accumulation Swing Index (ASI)

De Accumulation Swing Index is een ‘lopend totaal’ van de Swing Index. De Swing Index wordt enkel berekend op basis van de candles van de laatste twee dagen. Door deze op te tellen, geeft de Accumulation Swing Index de langetermijn trend weer.

Indien de langetermijn trend stijgend is, zal de Accumulation Swing Index positief zijn. Bij een dalende langetermijn trend is deze negatief. Indien de markt zijwaarts beweegt, dan zweeft deze Index rond het nulpunt.

De ASI wordt hoofdzakelijk gebruikt om een koersuitbraak te bevestigen. Maakt deze Index een hogere top, dan bevestigt dit een positieve uitbraak. Een lagere top van de Index, bevestigt een neerwaartse uitbraak.

De Accumulation Swing Index werd ontwikkeld door J. Welles Wilder en wordt beschreven in zijn boek ‘New Concepts In Technical Trading Systems’.

Aroon

Aroon is een indicator die aangeeft wanneer een aandeel zich in een trend bevindt en hoe sterk deze trend is. Het woord Aroon is Sanskriet voor ‘dageraad licht’. De indicator bestaat uit twee lijnen (opwaarts en neerwaarts) die meten hoe lang het geleden is dat de hoogste high/laagste low plaats vond binnen een periode van x-aantal dagen.

Wanneer de opwaartse Aroon (Aroon Up) tussen 70 en 100 blijft, wijst dit op een opwaartse trend. Bevindt de neerwaartse Aroon (Aroon Down) zich tussen 70 en 100 dan is er een negatieve trend. Is de Aroon Up boven 70 terwijl de Aroon Down zich onder 30 bevindt, dan wijst dit op een sterke opwaartse trend. Omgekeerd geldt hetzelfde; we spreken van een sterke neerwaartse trend wanneer de Aroon Down zich boven 70 bevindt en de Aroon Up onder 30. Wanneer de Aroon Down de Aroon Up opwaarts snijdt, wijst dit op een verzwakking van de opwaartse trend (en vice versa).

De Aroon Indicator werd ontwikkeld door Tushar S. Chande en werd beschreven in het tijdschrift ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’.

 

Aroon Oscillator

De Aroon Oscillator wordt berekend door de Aroon Down van de Aroon Up af te trekken.  De waarden van deze Oscillator schommelen tussen 100 en -100. De Aroon Oscillator vertoont hoge waarden wanneer de Aroon Up hoog en de Aroon Down laag is; dit wijst op een sterke opwaartse trend. We zien lage waarden wanneer de Aroon Down hoog en de Aroon Up laag is; dit wijst op een sterke neerwaartse trend. Zijn de Aroon Up en de Aroon Down ongeveer gelijk, dan schommelt de Oscillator rond het nulpunt, wat wijst op een zwakke trend of een consolidatie.

De Aroon Oscillator werd ontwikkeld door Tushar S. Chande en werd beschreven in het tijdschrift ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’.

Zie ook Aroon Indicator.

 

Average Directional Movement Index (ADX)

De Average Directional Movement Index is een voortschrijdend gemiddelde van de Directional Movement Index (DX). De waarden schommelen van 0 tot 100, maar komen zelden boven 60.

Hoge waarden van de ADX wijzen op een sterke trend, lage waarden wijzen op een zwakke trend.

De Average Directional Movement Index werd ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd in 1978 beschreven in zijn boek ‘New Concepts in Technical Trading Systems’.

 

Average Directional Movement Rating (ADXR)

De Average Directional Movement Rating is gelijk aan de ADX plus de ADX van x-dagen geleden, gedeeld door twee. In feite is het dus het gemiddelde van twee ADX-waarden. De ADXR filtert buitensporige toppen en bodems eruit en is op deze manier een soort afvlakking van de ADX.

Hoge waarden van de ADXR wijzen op een sterke trend, lage waarden wijzen op een zwakke trend.

De Average Directional Movement Rating werd ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd in 1978 beschreven in zijn boek ‘New Concepts in Technical Trading Systems’.

 

Chande Momentum Oscillator

De Chande Momentum Oscillator vertoont veel gelijkenissen met de RSI. Hij wordt berekend op basis van het verschil van de som van alle recente stijgingen en de som van alle recente dalingen. Vervolgens wordt dit gedeeld door de som van alle recente stijgingen en dalingen over deze periode.
Er zijn verschillende manieren om de CMO te interpreteren. Waarden boven de 50 wijzen op overgekochte aandelen of indexen, terwijl waarden onder de -50 op oververkochte aandelen of indexen wijzen. Hoge CMO-waarden duiden op een sterke trend. Wanneer de CMO een voortschrijdend gemiddelde opwaarts snijdt, is dit een koopsignaal. Neerwaarts geeft dit ons een verkoopsignaal.
De Chande Momentum Oscillator werd ontwikkeld door Tushar S. Chande en wordt beschreven in zijn boek ‘The New Technical Trader by Tushar S. Chande and Stanley Kroll’.

Commodity Channel Index (CCI)

De Commodity Channel Index is ontwikkeld om het begin en het einde van trends te detecteren. Waarden tussen 100 en -100 behoren tot de normale trading range. Waarden buiten deze range wijzen op een overgekochte of oververkochte markt. Divergentie met de prijs kan ook een belangrijke indicatie zijn. Wanneer de koers een nieuwe high maakt, terwijl de CCI dit niet doet, is een prijscorrectie te verwachten.

De  Commodity Channel Index werd ontwikkeld door Donald Lambert en werd in 1980 beschreven in zijn artikel in het Commodities magazine, nu ‘Futures’ genaamd.

Nota: Hoewel de Commodity Channel Index oorspronkelijk voor grondstoffen ontwikkeld werd, werkt hij ook voor effecten en beleggingsfondsen.

De Mass Index

De Mass Index is een indicator die ontwikkeld werd om een trendommekeer te voorspellen. De indicator is een voortschrijdende som van een 9-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de trading range (high-low), gedeeld door het voortschrijdend gemiddelde van het voortschrijdend gemiddelde van de trading range.

Hoge waarden van de Mass Index duiden op een grote trading range, wat bijgevolg op een trendommekeer wijst.

De  Mass Index werd ontwikkeld door Donald Dorsey en werd in 1992 beschreven in een artikel in het tijdschrift ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’.

 

Detrended Price Oscillator (DPO)

De Detrended Price Oscillator verwijdert trends uit koersgrafieken. De DPO toont cyclussen en geeft aan wanneer een aandeel of index oververkocht of overgekocht is.

De DPO is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde dat verplaatst is naar het verleden. De DPO kan bijgevolg niet op de laatste slotkoersen worden berekend waardoor deze periode logischerwijs niet zichtbaar is op de grafiek.

De Detrended Price Oscillator geeft bijgevolg geen concrete aan- en verkoopsignalen, maar geeft u een goed beeld van de cyclussen waarin een aandeel of index beweegt.

Directional Movement Index (DMI)

De Directional Movement Index is een indicator die aangeeft of een aandeel zich in een trend bevindt of niet. De Indicator bestaat uit drie lijnen: de +DI (opwaarts percentage), -DI (neerwaarts percentage) en ADX.

Wanneer de +DI opwaarts snijdt boven de -DI dan geeft dit een koopsignaal. Een opwaartse snijding van de -DI met de +DI geeft een verkoopsignaal. Bij snijdingen gaat u uit van het extreme punt. Dit is het hoogste punt (in geval van aan aankoop) of laagste punt (bij een verkoop) op de dag waarop de snijding plaats vond. De markt moet dat punt kunnen behouden en er respectievelijk een aantal dagen boven of onder blijven als bevestiging.

De Directional Movement Index werd ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd in 1978 beschreven in zijn boek ‘New Concepts in Technical Trading Systems’.

 

Disparity Index

De Disparity Index wordt berekend door de relatieve positie van de laatste slotkoers ten opzichte van een gekozen voortschrijdend gemiddelde en wordt weergegeven in een percentage. Een waarde boven nul, wijst op een opwaarts momentum, terwijl een waarde kleiner dan nul een teken is dat de verkoopdruk toeneemt.

Extreme waarden van deze indicator kunnen een zeer nuttig hulpmiddel zijn voor countertrend beleggers om een periode van ommekeer te voorspellen. Zodra de prijs overdreven in een bepaalde richting evolueert, zijn er nog maar weinig investeerders die willen instappen. Zij die wel investeerden, willen winst nemen, wat uiteindelijk tot een prijsommekeer zal leiden. Net zoals bij de ROC-indicator, zijn kruisingen van de nullijn waardevolle signalen. Dit geeft aan dat er een momentum aan het ontstaan is.

Meer informatie over de Disparity Index, vindt u in het boek van Steve Nison: ‘Beyond Candlesticks’.

Down Average

Het Down Average is een voortschrijdend gemiddelde van de dalingen tussen opeenvolgende prijzen, ontwikkeld door Welles Wilder. Het wordt gebruikt bij de berekening van de RSI.

Dynamic Momentum Index

De Dynamic Momentum Index heeft veel gemeen met de RSI. Het grote verschil is dat de RSI een vast aantal periodes neemt, terwijl het aantal periodes van de Dynamic Momentum Index afhangt van de volatiliteit. Dit aantal daalt bij een toenemende volatiliteit zodat deze indicator, vergeleken met de RSI, sneller reageert op koersschommelingen. De interpretatie is hetzelfde als bij de RSI; een waarde onder de 30 duidt op een oververkochte markt, boven de 70 is de markt overgekocht.
De Dynamic Momentum Index werd ontwikkeld door Tushar S. Chande en Stanley Kroll en wordt beschreven in hun boek ‘The New Technical Trader’.

Forecast Oscillator

De Forecast Oscillator berekent het procentuele verschil tussen de huidige prijs en de Time Series Forecast, dewelke prijsbewegingen voorspelt. Wanneer de prijs en de Forecast identiek zijn, bedraagt de Oscillator nul. Als de prijs groter is dan de Forecast dan zijn de waarden van de Oscillator positief. Is de prijs kleiner dan de Forecast, dan zijn de waarden van de Oscillator negatief.
Indien de Forecast Oscillator onder nul blijft, wijst dit erop dat de prijzen gaan dalen. Blijft de Oscillator boven nul, dan wijst dit erop dat de prijzen gaan stijgen. Als signaallijn wordt er vaak gebruik gemaakt van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de Forecast Oscillator. Wanneer de Oscillator deze signaallijn opwaarts snijdt, wijst dit op een verwachte prijsstijging. Snijdt de Oscillator de signaallijn neerwaarts dan verwacht men een prijsdaling.
De Forecast Oscillator werd ontwikkeld door Tushar S. Chande.

Intraday Momentum Index (IMI)

De Intraday Momentum Index is vergelijkbaar met de RSI. Het grote verschil is dat de IMI zich baseert op de beweging tussen de openingskoers en de slotkoers, terwijl de RSI enkel rekening houdt met de huidige slotkoers en de slotkoers van de dag voordien. Wanneer de IMI een waarde boven de 70 vertoont, is de markt overgekocht, een waarde onder de 30 duidt op een oververkochte markt.

De Intraday Momentum Index werd ontwikkeld door Tushar S. Chande en Stanley Kroll en wordt beschreven in hun boek ‘The New Technical Trader’.

 

 

Vragen?

Hoe kunnen we je helpen? Het is ons vak en we vinden het boeiend om erover te praten.