C) Het n-Stappen G-model 4/5

TransStock > Fundamentele analyse > C) Het n-Stappen G-model 4/5
I. Het n-stappen Differentiële Groeimodel

Er bestaan nu een bijna onbeperkt aantal wijzen om de levensduur van een bedrijf onder te verdelen in periodes die elk een bepaalde groei en eventueel disconto toegewezen krijgen en de actuele waarde van elke periode kan worden berekend met behulp van formules (6) of (7). Nochtans blijkt het over het algemeen niet relevant een meer dan vierstappenmodel te gebruiken.

Een voorbeeld voor een gebruikt driestappenmodel is: 10 jaar met een constante groei (g),5 jaar met de helft van die groei (g1) en 2% (g2) voor de restwaarde.
In dit geval is t1 uit formule (6) = FCF0*(1+g)10*(1+g1)/(1+r)11 en tn = FCF0*(1+g)10*(1+g1)5/(1+r)15
Voor de restwaarde is t1 uit formule (7) = FCF0*(1+g)10*(1+g1)5*(1+g2)/(1+r)16
Een voorbeeld voor een gebruikt vierstappen model is: 5 jaar met een constante groei g,5 jaar met 75% van die groei (g1),10 jaar met de helft ervan(g2) en 2%(g3) voor de restwaarde. De veschillende t1 en tn kunnen worden bepaald zoals hiervoor.

Maar nogmaals, tenzij men de tussenresultaten wil, is het gemakkelijker de in de website http://www. Creativeacademics. Com/finance/dcf. Html
calculator te gebruiken en in het vakje Cash Flow Growth (%) voor het driestappen-model g|10:g1|5:g2 in te tijpen en voor het vierstappen-model g|5:g1|5: g2|10: g3
(Opm: het is belangrijk het teken | te gebruiken -dit staat als een gearceerd streepje in een azerty-klavier samen op de toets met 1 en & en op een qwerty-klavier samen met het teken \.)

J. Het “Eigen bepalingsmodel”

Bovenstaande modellen, allen steunend op het discount-principe, zijn niet steeds gemakkelijk te berekenen zonder een voldoende kennis van de Excel-mogelijkheden of het bezit van andere wiskundige- of informatica hulpmiddelen.
Een erg eenvoudig alternatief is het “eigen bepalingsmodel”, waarbij men ervan uitgaat dat de belegger op een eenvoudige wijze zelf bepaalt aan welke criteria de door hem gebruikte IW moet voldoen.
Daartoe heeft men vier gemakkelijk te vinden gegevens nodig, namelijk de Wpa, de Cashflow/aandeel, de Boekwaarde/aandeel en de Omzet / aandeel verhouding. Een aandeel met een K/Wpa onder de 10 resp. Boven de 20 wordt door de band als goedkoop, resp. duur aangezien. Voor de K/Cashflow geldt hetzelfde onder de 5 en boven de 10, voor de K/Boek onder de 1 en boven de 3 en tenslotte voor de PSR (Price-to-Sales ratio) onder de 1 en boven de 2. Men bepaalt nu voor elk van deze elementen het gewenste criterium, bvb. Respectievelijk 15, 8,2 en 0,5. Door resp. Vermenigvuldiging met de WPA, met de cashflow/aandeel, de boekwaarde (Eigen Vermogen)/aandeel en de omzet / aandeel, bekomen we nu vier theoretische koersen. Als IW beschouwen we nu het gemiddelde van deze vierkoersen.

K. Een uitgewerkt voorbeeld

Maken we nu even de vergelijking van de bekomen resultaten bij het gebruik van de verschillende hierboven aangehaalde methodes. Hiervoor beschouwen we de 2004-resultaten van UCB. Uit het jaarverslag halen we volgende basisgegevens:
Aantal uitstaande aandelen: 145,933M
Netto winst/aandeel: 361,109M / 145,933M = 2,47
Boekwaarde (Eigen vermogen)/ aandeel: 1.958,975M / 145,933M = 13,42
Omzet / aandeel : 3.068,067 M / 145,933M = 21,02
Operationele Cash flow : 347,261M
Capital Expenditures: 22,282M (uitzonderlijk: positieve waarde!)
Dividend 2004: 0.86
Koers (31/10/04): 41.09
Free Cash flow / aandeel: (347,261M + 22,282M = 369,543M) / 145,933 = 2, 53
Verwachte groei (volgens Keytrade) : 6 %
Discontovoet (5,25 + 2,75) : 8%

1. De Ben Graham Formule
IW = 2,47*1,06* (12.5 +2*6)*4.4/ 5.25 = 53,53

2. Het Nul-groei Model
IW = 2,53 / 0.08 = 31,63

3. Het Constante groei Model
IW = 2,53*1,025 / (1.08-1.025) = 47,15

4. Het Tweestappen Groeimodel (10 j aan 6% en verder 2% met een disonto van 8% )
IW = 2.53*{[(1.06)11 /(1.08)10]-1.06}/(1.06-1.08)+ 2.53*[(1.06)10*1.02 / (1.08)10*(1.08-1.02)]
= 2.53*{[1.898/2.159)-1.06}/-0.02 + 2.53 * (1.791*1.02)/2.159*0.06
= 2.53 * 9.04 + 2.53 * 14.10 = 22.87 + 35.67 = 58,54

5. Het n-stappen Groeimodel
a. 10j aan 6%,5j aan 3% en verder 2%
IW = 22.87 + 9.12 + 28.15 = 60,14
b. 5j aan 6%,5j aan 4.5%,10j aan 3% en verder 2%
IW = 11.96 + 10.45 + 15.20 + 20.68 = 58,29

6. Het Eigen bepalingsmodel
IW = gemiddelde van resp.
15 * 2,47 = 37,05 ;
8* 2,38 =19.04 ;
2*13,42 =26,84 ;
0,5*21,02 = 10,51
= (37.05 + 19.04 + 26.84 + 10,51 ) / 4 = 23,36