Licentie overeenkomst

Deze licentieovereenkomst wordt gesloten tussen:

CompuGraphics, met maatschappelijke zetel te 3271 Averbode, Reppelsebaan 36, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 890.834.142,  Hierna genoemd “CompuGraphics” en de gebruiker van de sofware, hierna “de gebruiker” genoemd.

Artikel 1 : Voorwerp van de licentie

1.1 Onder de voorwaarden van deze abonnementsovereenkomst verleent CompuGraphics hierbij aan de gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief en onoverdraagbaar recht tot het private gebruik van de software, de financiële informatiediensten en, in voorkomend geval, de daarbij horende computerprogramma’s en documentatie (hierna de “Gegevens”)

1.2 Deze licentie wordt enkel verleend voor gebruik van de Gegevens op de verwerkingseenheid van de gebruiker.

1.3 De Gegevens die onder deze overeenkomst door CompuGraphics worden verleend, mogen door de gebruiker uitsluitend worden aangewend voor interne, niet professionele doeleinden.

1.4 De aan de gebruiker verleende licentie is beperkt tot het recht om de software en de computerprogramma’s, bedoeld in deze overeenkomst, te laden en de Gegevens in beeld te brengen in overeenstemming met de toepasselijke documentatie. De Gegevens mogen onder geen beding op een digitale wijze of andere wijze gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of op enige andere wijze aan eerder welke derde meegedeeld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuGraphics.

1.5 Het exporteren van de gegevens uit de computerprogramma’s en de verwerking ervan in spreadsheet programma’s, portefeuille software of software voor technische analyse door de gebruiker is onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CompuGraphics.

1.6 Het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten en andere rechten op de software, inclusief aanpassingen en wijzigingen, behoren toe aan CompuGraphics en blijven eigendom van CompuGraphics.

De gebruiker verbindt zich ertoe deze rechten te respecteren en zich te onthouden van iedere handeling of medewerking aan een handeling die als een inbreuk op deze exclusieve eigendomsrechten kan beschouwd worden.

De gebruiker dient zich te houden aan alle wettelijke verplichtingen. De software en/of de Gegevens mogen niet worden gebruikt voor onrechtmatige of strafbare gedragingen.

De Gebruiker dient het toepasselijk dwingend recht i.v.m. de privacy en de verwerking van persoonsgegevens strikt na te leven.

1.7 De Gebruiker heeft niet het recht tot wijziging, decompilatie of reverse enigineering van de onder deze overeenkomst, in voorkomend geval, geleverde computerprogramma’s of de ten grondslag liggende ideeën of algoritmen of bestandsopmaken of programmeer- of interoperabiliteitsinterfaces. De broncode van de computerprogramma’s wordt aan de gebruiker op geen enkele manier ter beschikking gesteld. De gebruiker verwerft onder deze overeenkomst geen enkel recht om de computerprogramma’s te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, om niet of tegen betaling, of in gelijk welke vorm aan enige derde ter beschikking te stellen of ten behoeve van derden te gebruiken.

Schending van voorgaande alinea door de gebruiker geeft automatisch en van rechtswege aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding van minimaal EUR 5.000 per vastgestelde inbreuk aan CompuGraphics, onverminderd het recht van CompuGraphics om haar hogere werkelijk geleden schade te bewijzen.

1.8 De onder deze overeenkomst aan de gebruiker verleende beperkte licentie kan door de gebruiker niet aan derden worden overgedragen of in sublicentie worden verleend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuGraphics.

1.9 De gebruiker zal de Gegevens waartoe hij onder de voorwaarden van deze overeenkomst toegang krijgt, slechts aanwenden voor eigen gebruik en verbindt zich ertoe deze Gegevens niet te zullen exploiteren, op een andere wijze te koop aanbieden, reproduceren of ter beschikking stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuGraphics.

1.10 De gebruiker erkent dat de eigendomsrechten op de Gegevens toebehoren aan de informatieleverancier van wie de desbetreffende informatie afkomstig is en van wie CompuGraphics op een rechtsgeldige wijze de toestemming heeft verkregen om deze informatie, onder de vorm van deze overeenkomst, aan te bieden. De gebruiker garandeert op geen enkele wijze afbreuk te doen aan deze eigendomsrechten.

Artikel 2 : Verplichtingen – aansprakelijkheid

2.1 CompuGraphics garandeert dat de door haar geleverde producten een correcte technische analyse afleveren op basis van de op dat ogenblik voorhanden zijnde gegevens. CompuGraphics waarborgt dat de Gegevens afkomstig zijn van in de financiële sector gereputeerde informatieleveranciers. CompuGraphics zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de Gegevens op een zorgvuldige wijze te verwerken en aan de gebruiker aan te leveren.

De software wordt aan de Gebruiker geleverd in de staat waarin het zich bevindt (‘as is’). CompuGraphics garandeert de goede werking van de software voor zover deze wordt gebruikt conform de regels van de kunst en op een uitrusting die voldoet aan de vereisten gesteld. Dit betekent niet dat CompuGraphics garandeert dat de software vrij is van kleine defecten, die inherent zijn aan het gebruik ervan, maar geen afbreuk doen aan de goede werking ervan.

2.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de correcte toepassing van de software en de Gegevens.

De gebruiker aanvaardt dat CompuGraphics op geen enkele wijze aansprakelijk kan gesteld worden voor diens gebruik van de gegevens, diens beleidsbeslissingen en enige schade die daaruit zou voortvloeien. Een door de software van CompuGraphics geleverde output berust op een zuivere technische analyse van de op dat ogenblik voorhanden zijnde informatie. Deze output kan niet worden beschouwd als een advies van een vermogensbeheerder.

2.3 De gebruiker aanvaardt dat CompuGraphics onder deze overeenkomst in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld indien de gebruiker de Gegevens, met inbegrip van de computerprogramma’s, aanwendt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst. Meer bepaald, doch zonder uitzondering, zal uitsluitend de gebruiker aansprakelijk zijn voor de schadelijke gevolgen van het gebruik van de software die aan de gebruiker geleverd wordt door derden.

2.4 De gebruiker die zelf informatie, commentaar of welke toevoeging en/of weglating dan ook aan de Gegevens aanbrengt, hetzij op de hem toegekende pagina’s, gemeenschappelijke pagina’s of op enige andere wijze, is uitsluitend verantwoordelijk voor deze toevoegingen en/of weglatingen.

2.5 De gebruiker aanvaardt dat de aansprakelijkheid van CompuGraphics, zoals gedefinieerd in deze overeenkomst, hoe dan ook beperkt is tot de vergoedingen die door de gebruiker in toepassing van artikel 4 aan CompuGraphics worden betaald tijdens de duur van de overeenkomst.

Binnen de perken van deze overeenkomst kan CompuGraphics dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade die door de gebruiker geleden wordt omwille van een contractuele wanprestatie in hoofde van CompuGraphics.

2.6 CompuGraphics is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan een fout of nalatigheid in hoofde van een gebruiker of een derde, al dan niet in opdracht van een gebruiker.

2.7 CompuGraphics garandeert dat ze het recht heeft een licentie te verlenen op de software onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, en dat ze geen kennis heeft van enige vordering in hoofde van een derde dat het gebruik van de software een inbreuk vormt op enig octrooi- of auteursrecht van een dergelijke derde. Indien met gerechtelijke stappen wordt gedreigd of indien die ondernomen worden tegen de Gebruiker met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van CompuGraphics, met inbegrip van de auteursrechten, octrooirechten of soortgelijke rechten, verbindt de Gebruiker zich ertoe om CompuGraphics hiervan onverwijld op de hoogte te brengen en CompuGraphics de toestemming te verlenen in dergelijke procedure tussen te komen.

Artikel 3 : Duur en beëindiging

3.1 De licentie wordt verleend volgens de overeengekomen abonnementsperiode ingaande op het ogenblik van het akkoord van de gebruiker met deze overeenkomst en de betaling van de vergoeding, en zal telkens stilzwijgend worden verlengd voor diezelfde overeengekomen periode, tenzij één der partijen tenminste één maand voor het einde van de dan lopende periode de wederpartij schriftelijk meedeelt de licentieovereenkomst niet te willen verlengen.

3.2 Deze overeenkomst kan door iedere partij, onverminderd diens recht op schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien de andere partij ernstig tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit deze licentieovereenkomst.

3.3 Bij het vaststellen van een inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst behoudt CompuGraphics zich het recht voor de toelevering van de Gegevens aan de gebruiker onmiddellijk stop te zetten, dan wel op te schorten,.

3.4 In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens een contractuele wanprestatie in hoofde van de gebruiker verbindt de gebruiker zich ertoe om alle openstaande vergoedingen voor prestaties geleverd voor de datum van beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk aan CompuGraphics te betalen.

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens een contractuele wanprestatie in hoofde van CompuGraphics verbindt Compugraphics zich ertoe om het resterende deel van de licentievergoeding pro rata terug te betalen aan de gebruiker.

Artikel 4 : Licentievergoeding en betaling

4.1 In ruil voor de door CompuGraphics verleende licentie, betaalt de gebruiker aan CompuGraphics een licentievergoeding. Deze licentievergoeding is voor het eerst betaalbaar bij de aankoop/huur van de software. Bij verlenging(en) van de duur van de aankoop- /huurovereenkomst, betaalt de gebruiker volgens de overeengekomen periode voorafgaand aan de aanvangsdatum van de verlengde duur de alsdan verschuldigde vergoeding(en). De algemene voorwaarden van CompuGraphics zijn van toepassing op deze betalingen.

Alle licentievergoedingen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van derden, met uitsluiting van de verbindingskosten op het internet die geheel ten laste van de gebruiker blijven.

4.2 CompuGraphics heeft het recht het bedrag van deze vergoeding jaarlijks aan te passen mits hiervan de gebruiker ten laatste een maand voor het einde van de dan lopende periode in kennis te stellen, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.

Artikel 5 : Aanvullende bepalingen verbonden aan het gebruik van Realtime, indien toepasselijk

5.1 Onder deze overeenkomst verleent CompuGraphics aan de gebruiker een beperkt recht tot toegang tot de databank Realtime van CompuGraphics die deze ter beschikking stelt, en het recht deze databank via een door de gebruiker geselecteerde communicatiemedium (Internet, ADSLlijn) te consulteren.

5.2 De gebruiker erkent dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten op voornoemde databank bij CompuGraphics berusten en zal zich onthouden van iedere handeling, of medewerking hieraan, die als een inbreuk op deze eigendomsrechten moet worden beschouwd.

5.3 De datatransmissie is afhankelijk van het Internet en van de door de gebruiker autonoom geselecteerde Internet provider. CompuGraphics is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door onderbreking en/of storing van het communicatiemedium of het gebruik daarvan.

5.4 De gebruiker erkent dat hij kennis genomen heeft van de minimum PC vereisten

Artikel 6 : Aanvullende bepalingen verbonden aan het gebruik van Transquotes (end of day databank), indien toepasselijk

6.1 De telecommunicatielijn en de internettoegang zijn ten laste van de gebruiker.

6.2 CompuGraphics garandeert de gebruiker dat alle nodige en nuttige maatregelen worden genomen om ongestoord gebruik van Transquotes toe te laten. Deze garantie dekt geen factoren die aan de controle van CompuGraphics ontsnappen zoals storingen en defecten van telefoonlijnen of andere communicatielijnen, modems, terminals, e.d.m. CompuGraphics kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor defecten, storingen of vertragingen bij het verstrekken van de Gegevens aan de gebruiker.

Artikel 7 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

7.1 Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

7.2 Alle eventuele geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Hasselt.

Artikel 8 : Slotbepalingen

8.1 De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige algemene bepalingen die volledig van kracht blijven.

8.2 Indien een clausule ongeldig of niet uitvoerbaar zou blijken dan verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of niet uitvoerbare clausule te vervangen door de bepaling met een gelijkwaardig economisch effect dat zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen benadert. De overige bepalingen blijven daarbij volledig nuttig effect hebben.

8.3 Indien CompuGraphics niet dadelijk optreedt tegen een mogelijke schending van een bepaling van deze licentieovereenkomst in hoofde van de gebruiker kan dit in geen geval worden begrepen als een definitieve verklaring van afstand van het recht van CompuGraphics jegens de gebruiker.

8.4 De gebruiker verbindt er zich toe zijn rechten of verplichtingen in het kader van deze licentieovereenkomst, noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CompuGraphics.

8.5 Om rechtsgeldig te zijn moeten aanvullingen op of wijzigingen aan deze licentieovereenkomst schriftelijk en rechtsgeldig zijn opgemaakt door de bevoegde vertegenwoordigers van de partijen.

Opgemaakt en goedgekeurd te Hasselt, 24 september 2010.

Van Gompel – Renette Advocaten
Herkenrodesingel 4 bus 1
3500 Hasselt
Tel : +32 11 288 999
Fax: +32 11 288 990
Mail:stefan.tormans@vangompelrenette.be
Web: www.vangompelrenette.be